ร่วมอนุรักษ์ รีไซเคิล “ฮอมแฮง แป๋งโลกงาม”

DSCF3830

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 ระดับภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก นายเสริมยศ  สมมั่น ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายระพีศักดิ์  มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 และ นายชานนท์  คำทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน โดยโครงการประกวดสิ่งสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ในภาคเหนือ จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)และนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างวินัยของคนในชาติ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดที่ปลายทาง ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและประหยัดอันจะนำมาสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงหลัก 3R : Reduce Reuse Recycle โดยมุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนำของเหลือมาใช้ดัดแปลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปกำจัด

DSCF3834

ภายในงานยังจัดให้มีการประกวดเดินแบบชุดรีไซเคิล โดยมีน้องๆนักเรียนนักศึกษาจากทั่วภาคเหนือกว่า 10 ชีวิตร่วมประกวด ซึ่งมีผลงานที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะชุดที่ผลิตจากยางรถยนต์ หรือ ชุดที่ผลิตจากถุงปุ๋ย หรือ พลาสติก โดยนับว่าได้ออกแบบมาอย่างสวยงามเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังได้มี บู๊ตกิจกรรมจากหลายองค์กรเข้าร่วม ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

DSCF3841

DSCF3843 DSCF3844 DSCF3850

ร่วมแสดงความคิดเห็น