ฝึกการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างเสริมรายได้

7.jpg

ศูนย์อุตสาหกรรมปศุสัตว์ เชียงใหม่++ กรมปศุสัตว์ ดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนผู้สนใจ การอบรม ฝึกการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างเสริมรายได้ ณ ศูนย์อบรมฯ หน่วยงานกรมปศุสัตว์ ย่านห้วยแก้ว เมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น