เมืองรถม้าหนุนเกษตรกร ปลูกถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9

B2
นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง

นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสริมงาม อำเภอแม่ทะ อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเถิน รวมเนื้อที่ 17,000 ไร่ ปลูกถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากพืชตระกูลถั่วจะใช้น้ำในการเพาะปลูกน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกข้าว โดยถั่วจะใช้น้ำเพียง 500 – 600 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ส่วนข้าวจะใช้น้ำมากถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มผลผลิตถั่วให้เพียงพอแก่ความต้องการภายในประเทศ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยต้องนำเข้าถั่วจากต่างประเทศมากถึง 93,000 ตันต่อปี

สำหรับคุณสมบัติของถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 คือ สามารถให้ผลผลิตดี มีคุณภาพดี รสชาติเข้มข้น โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกถั่วให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเป็นถั่วลิสงคั่วทราย เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้จัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าปลอดภัยจากสารพิษให้เกษตรกร สัปดาห์ละ 5 วัน โดยวันจันทร์และวันศุกร์จำหน่ายที่บริเวณด้านหน้าสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลำปาง วันอังคารและวันพุธจำหน่ายที่ห้างเสรีสรรพสินค้า และวันพฤหัสบดีจำหน่ายที่มณฑลทหารบกที่ 32

ร่วมแสดงความคิดเห็น