ศึกษาดูงาน

33นพ.ภูมินทร์ ชลาชีวะ ประสาทแพทย์ พร้อมด้วย นพ.ภาณุ  คูวุฒยากร จิตแพทย์, นายรพีพล  รุณผาบ แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลสวนปรุง และคณะ ให้การต้อนรับ ดร.ภญ.มณฑกา  ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย และบุคลากรโครงการพัฒนานักวิจัยเขตสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลสวนปรุง และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยเขตสุขภาพฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น