แนะแนวการศึกษา

11 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา (Road Show) ตามโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ วิศวฯ มช. และการแนะแนวการศึกษาในเชิงรุก ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา และเชียงราย ได้แก่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม และโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นำโดยนายสุทัศน์ ขันเลข หัวหน้างานบริการการศึกษา ซึ่งได้มีการบรรยายให้ความรู้ในการศึกษาต่อด้านวิศวกรรม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์อันดีขององค์กรในปัจจุบันที่สังคมมีความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น และสร้างเครือข่าย ตลอดจนความสัมพันธ์อันดี ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือได้รู้จักในสายงานด้านวิศวกรรม และเกิดแรงจูงใจ ในการเลือกศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น

12 10

ร่วมแสดงความคิดเห็น