กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น สพม.34″ Japanese camp 2016″

B-4.jpg เครือข่ายศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษา ต่างประเทศที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จัดกิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่นระดับ เขตพื้นที่ สพม.34 Japanese camp 2016 โดยมี นายณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559ผ่านมา

นายณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 การพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าปงระเทศ นอกจากนั้น ผู้เรียนควรรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อประชาคมโลก ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่นในครั้งนี้นับเป็นสิ่งที่ดียิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามหลักสูตรด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อนำความรู้ทักษะที่ได้ไปพัฒนาตน พัฒนาสังคม รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายในการเรียนรู้

B-5.jpgนายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น กล่าวว่า ในโลกปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วทางวิทยาการ เทคโนโลยี ความนึกคิด และวัตถุอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้เพียงภาษาเดียว ย่อมไม่เป็นการเพียงพอ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนจนมิอาจจะหลีกเลี่ยงหรือละเลยได้ ด้วยเหตุนี้เอง ความสนใจในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลจึงเพิ่มความสำคัญ และมีบทบาทในชีวิตความเป็นอยู่ของคนเรามากยิ่งขึ้นไปยิ่งกว่ายุคที่ผ่านมา อีกนัยหนึ่งโลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเรียนรู้มาก กว่าหนึ่งภาษา ผู้เรียนจะต้องใช้ภาษากว่าหนึ่งภาษา เพื่อเป็นประตูสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาชีพ การงาน หรือทางการศึกษาเล่าเรียนก็ตาม เพราะผู้เรียนจะต้องใช้ภาษานั้นๆเพื่อติดตามความก้าวหน้า เหตุการณ์ หรือความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกแห่งวิทยาการใหม่ได้ทันท่วงที

จึงเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ศูนย์พัฒนาการเรียยการสอนภาษญี่ปุ่น ได้จัดให้มีกิจกรรม ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้พัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ด้วยความสนุกสนาน มีความสุขมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน หวังว่านักเรียนจะนำประสบการณ์ ความรู้ ที่ได้รับไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย ตลอดจนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม

นางสาวจันทนา จันทรไพจิตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศนั้น ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างของภาษา ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนและสังคม ในด้านการเรียนรู้ นอกจากนั้นผู้เรียนจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ เข้าใจและยอมรับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์

B-6.jpgศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (สพม.34)เห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โดยการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ

กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการละลายพฤติกรรม,แนะนำค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น,กิจกรรมฐานวัฒนธรรมญี่ปุ่น,กิจกรรมกลุ่ม(ช่วยกันคิดสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่), การนำเสนอผลงาน และการมอบรางวัลสำหรับผู้ที่มีคะแนนการประเมินสูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 14 โรงเรียน จำนวน 140 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรประจำฐานเป็นครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นจากโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 30 คน วิทยากรประจำฐานชาวญี่ปุ่น จำนวน 6 คน และได้รับความอนุเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นจากมูลนิธิเจเปนฟาว์นเดชั่น อาจารย์ชิโมะมุระ อายูมิ เป็นที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น