B7อ.นพ.วัชระ สนธิชัย ผอ.รพ.หริภุญชัย เมโมเรียล นำทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ให้การต้อนรับ รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ อาจารย์ชณิภาดา ชินอุดมพงศ์ และ ภก.สงกรานต์ มีชูนึก คณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ที่ได้มาเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองการต่ออายุกระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาลฯ ตามมาตรฐานของโรงพยาบาล