ป.ป.ช.ตรวจประเมินเมืองแม่เหียะ เพื่อคัดเลือกเป็น อปท.ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 59

 

25714 25715 25722คณะกรรมการตรวจประเมินภาคสนามสำนักงาน ป.ป.ช.ลงพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจประเมินการผ่านเกณฑ์การคัดเลือกชิงรางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 โดยมีนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ บรรยายสรุปผลการบริหารงาน และมีหลายภาคส่วน องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสิน ในการนี้มี 13 อปท.ในระดับเทศบาลเมืองจากทั่วประเทศเข้าร่วมการคัดเลือก รวมถึงเทศบาลเมืองแม่เหียะเป็น 1 ใน 2 เทศบาลเมือง ที่ผ่านการประเมินรอบเอกสาร ในครั้งนี้กรรมการลงพื้นที่ เพื่อประเมินและซักถามข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการมอบรางวัลต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น