สพฐ.มอบนโยบาย ผู้บริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ผ่านมา นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน ) มีผู้ร่วมประชุมจำนวน 225 คน ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 15 กล่าวว่าการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการบริหารงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานเพื่อรองรับภารกิจขององค์กรและให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน กำหนดประชุมระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2559

โอกาสนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังนโยบาย 11 นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ ให้ครูครบตามเกณฑ์ ครูประจำชั้นครบทุกห้องและสอนตรงสาขา ให้เด็กเรียนท่องจำในสิ่งที่ควรจำ และนำสิ่งที่จำไปฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครบทุกโรงเรียน ให้มีการสอน STEM ศึกษาครบทุกโรงเรียน ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ ปรับระดับ O –net ให้เป็นที่ยอมรับ ผลิตกำลังคนให้ตรงความต้องการของประเทศ ผลิตคนดีออกสู่สังคม ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด แก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น