ลำพูน เปิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พื้นที่สูงบ้านพระบาทห้วยต้ม

2ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดลำพูน เปิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นพื้นที่สูงบ้านพระบาทห้วยต้มและจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชน , เยาวชน และนักท่องเที่ยวได้ศึกษาวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ( กะเหรี่ยง ) พร้อมทั้งเยี่ยมชม , เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และของที่ระลึกงานฝีมือของชาวชุมชนในท้องถิ่น ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาชาวเขา จังหวัดลำพูน จัดพิธีเปิด พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นพื้นที่สูงบ้านพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จังหวัดลำพูน และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปี 2559 โดยมีนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ มีนายอุดม จันตาใหม่ นายอำเภอลี้ พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ และ นักท่องเที่ยว เยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีการจัดแสดง เครื่องแต่งกาย , สิ่งของเครื่องใช้ ของชาว ปกาเกอะญอ และ ชมผลิตภัณฑ์ ผ้าทอ และของที่ระลึกการสาธิตวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิม จากนั้นได้ไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านน้ำบ่อน้อยซึ่งเป็นชุมชนปกาเกอะญอ ที่ยังคงยึดถือวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมสักการะสรีระครูบาชัยยะวงศาพัฒนา อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ผู้สร้างคุณูปการให้แก่ชาวตำบลนาทราย และสักการะพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ซึ่งเป็นสถานที่ ประกอบพิธีทางศาสนาที่สำคัญของชาวตำบลนาทราย

1ชุมชนชาว เขาเผ่ากระเหรี่ยงบ้านพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน มีจำนวน 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านห้วยต้ม บ้านหนองปู บ้านหนองบอน บ้านเด่นยางมูล บ้านหนองนา บ้านเด่นทรายมูลบ้านแม่หละ บ้านหนองเกี๋ยง บ้านศรีเวียงชัย บ้านชัยวงษา และ บ้านพระบาทพัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในเรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มีการสืบสานประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน มีการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นชุมชนแห่งแรกของประเทศที่ได้รับโล่เกียรติยศจากสมเด็จพระสังฆราชยกย่องให้เป็นหมู่บ้านศีล 5 อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยว มากมาย อาทิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการทอผ้าปก่าญอ การแปรรูปผ้าทอกระเหรี่ยง การตีแหล็กทำมีอ การทำเครื่องเงินแพจปก่าญอ ด้านศาสนสถาน มีพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ด้นการเกษตร มีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ด้านประเพณีสำคัญ มีประเพณีเปลี่ยนผ้าครูบาวงศาพัฒนา ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ค. ของทุกปี ประเพณีสรงน้ำรอยพระพุทธบาท ประเพณีงานทำบุญทอดกฐิน ประเพณีสงกรานต์ ด้านเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิต ด้านอาหารมังสวิรัติ/อาหารเจ ด้านการแสดงปก่าญอมี การรำดาบ การฟ้อนกระเหรี่ยง การดีเตะหน่า และโฮมสเตย์ชุมชนพระบาทห้วยต้ม
นายจรัล ทองงาม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดลำพูน กองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีบทบาทหน้าที่ตามภารกิจและการประสานงานด้านการพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูง เพื่อนำบริการและสวัสดิการสังคมเข้าสู่พื้นที่สูงและมุ่งหวังให้ราษฎรบนพื้นที่สูงมีการพัฒนาที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้บนฐานวิธีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการนำวิถีชีวิตดั้งเดิมมาใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพวิถีชุมชนบนพื้นที่สูง นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์

3ในปี 2559 ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน รวมถึง เตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นพื้นที่สูงบ้านพระบาทห้วยต้ม เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและตระนักถึงการอนุรักษ์วิถีดั้งเดิมที่เชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มท่องเที่ยวบ้านห้วยต้ม โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากประชากรในชุมชน ทั้งเด็กนักเรียน นักปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอลี้ เป็นอย่างดี5

ร่วมแสดงความคิดเห็น