สกู๊ปหน้า 1… เผยแพร่เกียรติคุณ สหกรณ์ดีเด่นปี ’59

222 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง เสริมศักยภาพพัฒนางานสหกรณ์ พร้อมคัดเลือกสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและเกียรติคุณให้ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป

เมื่อวันที่ผ่านมา หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง พร้อมมอบรางวัลสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมงานด้านสหกรณ์ดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี พ.ศ. 2559

โดยมีนายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางวรรณี รัตนวราหะ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนสหกรณ์ในเขตพื้นที่โครงการหลวง ร่วมรับเสด็จ ณ โรงแรมโลตัสปาง สวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เพื่อให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ กลุ่มเตรียมสหกรณ์ ได้รับทราบนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง มีความเข้าใจร่วมกันในวิธีการปฏิบัติงานและบูรณาการทำงานร่วมกัน ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขา ให้ดีขึ้นโดยวิธีการสหกรณ์ เช่นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม การส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ตามความพร้อมของชุมชน การส่งเสริม แนะนำ การดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ตามความต้องการของสมาชิก โดยได้นำรูปแบบการส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนให้ชาวไทยภูเขา มีการรวมตัวกัน จัดตั้งเป็นองค์กรในรูปสหกรณ์ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน กำแพงเพชร ตาก กาญจนบุรี และลำปาง แบ่งออกเป็น สหกรณ์ 55 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 4 แห่ง กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 9 แห่ง และกลุ่มอาชีพ 2 แห่ง

111รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้แก่สหกรณ์ ในพื้นที่โครงการหลวง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน มูลค่ากว่า 118 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อปัจจัยการผลิต และการตลาด และค่าจัดจ้างพนักงานเพื่อช่วยเหลืองานสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์และบทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อันจะส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของสหกรณ์ในอนาคต

นายเสนอ กล่าวว่า นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง จึงได้จัดให้มีการคัดเลือกสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมงานด้านสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของสหกรณ์ดีเด่น ให้ปรากฏต่อสาธารณะชน และเป็นตัวอย่างแก่สหกรณ์อื่นๆ โดยผลการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง ได้แก่ อันดับที่ 1 สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ อันดับที่ 2 สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ปูนหลวง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ และอันดับที่ 3 สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น จำกัด จังหวัดเชียงราย
นายเสนอ กล่าวต่อไปว่า ผลการคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง จำนวน 15 คน ได้แก่ 1.นายลือชัย เจอโชคชัย สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงทุ่งหลวง จำกัด 2.นายหาญชัย ฟูกิจเอื้ออวยพร สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ปูนหลวง จำกัด 3.นายสุรพงษ์ แซ่ย่าง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงปางไฮแม่ขิ จำกัด 4.นายคีตะวัฒน์ เลาว้าง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงปางไฮแม่ขิ จำกัด 5.นายอนุพันธุ์ แซ่จง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแกน้อย จำกัด 6.นายเจษฎา รายเรียงบนผา สมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ผาตั้ง จำกัด 7.นายธวัชชัย สีจะ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น จำกัด 8.นายนุซ้อ เตรียมพยุง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงปังค่า จำกัด 9.นางสุพร แก่งสร้อยไพบูรณ์ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยต้มนำเจริญ จำกัด 10.นายมะณี ศักดิ์ชัยปัญญา สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านอมพาย จำกัด 11.นายวิทุน ขยันใหญ่ยิ่ง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ลาน้อย จำกัด 12.นายสิทธิชัย แสนซุ้ง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถานบ้านแสนสุข จำกัด 13.นายวิชาญ ตระกูลพิทักษ์กิจ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแป่ง จำกัด 14.นางจิราภรณ์ งามสอน สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จำกัด และ15.นายจ่าเซ่ ยอดคีรีสุวรรณ สมาชิกกลุ่มเตรียมสหกรณ์โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง ขณะที่ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ได้แก่ นายสมชาย กันหา หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น