โรงเรียนบ้านมูเซอ ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ รับรางวัลดีเด่น การประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล

B-11.jpg โรงเรียนบ้านมูเซอ ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้รับรางวัลดีเด่น การประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล โดยเข้ารับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านมูเซอ โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 และจากการแต่งตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ามาประเมินการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนดีประจำตำบล 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต รวม 15 ตัวชี้วัด โดยมีนายจะพือ จะแต๊ะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านมูเซอ นายพศิน  ใบศล  รักษาการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมูเซอ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น