เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน คณิตศาสตร์ “TIMC 2016”

B-1.jpg จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่)ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปี พ.ศ. 2559:Thailand International Mathematics Competition (TIMC 2016) ณ.จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่14-20สิงหาคม 2559 โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญฌศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา HALL3

B-2.jpg

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญฌศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ฝึกกระบวนการคิด ทำให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลการแก้ปัญหาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องคณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

กระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทุกสังกัดทั่วประเทศได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์และมีเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศและต่อยอดเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

B-3.jpg

ในปี พ.ศ.2559 กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทยได้รับเกียรติจากหน่วยงานทางการศึกษาต่างประเทศในการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ThailandInternational Mathematics Competition 2016 : TIMC 2016) จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาจากต่างประเทศพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กลยุทธ์การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลนอกจากนั้นยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการและเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์อันจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อย่างยั่งยืนต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์อย่างเต็มตามศักยภาพ เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่พัฒนาความก้าวหน้าของประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ร่วมกับองค์กรทางการศึกษาประเทศต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างครูและนักเรียนไทยกับครูและนักเรียนระดับนานาชาติ

ในการดำเนินงานเป็นเจ้าภาพ TIMC 2016 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินงานร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่) โดยมีกิจกรรมหลักระหว่างการเป็นเจ้าภาพ TIMC 2016 แบ่งเป็น3 กิจกรรม ได้แก่1.กิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 2. กิจกรรมการประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 3. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

B-4.jpgการแข่งขันระหว่างวันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปีพ.ศ.2559:Thailand International Mathematics Competition (TIMC 2016) จำนวน 2,600 คน จาก 35ประเทศ

การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี 2559 (TIMC 2016) ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ กระตุ้นการส่งเสริมความสามารถ การมีเหตุผลโดยใช้กลยุทธ์การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ อันจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น