ขยายผลพระราชดำริ อบรมเกษตรกร

2.jpg
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ และรัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานไว้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ำ ในการเพาะปลูก รวมถึงต้องการให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
ดังนั้นเพื่อให้แนวทางพระราชดำริดังกล่าวไปสู่ประชาชนจริงๆ ไม่เป็นเพียงการอบรมเท่านั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงมีนโยบายในการขับเคลื่อนการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้มีความเหมาะสมและสามารถเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่โดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย 7 หมื่นราย ใน 882 อำเภอ อำเภอละ 80 ราย ครอบคลุมทุกอำเภอ กระจายทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีกินมีใช้ ลดหนี้สิน พร้อมกันนี้ได้ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวออกไปสู่การปฏิบัติจริง

ตลอดจนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ทั่วประเทศสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้โดยคัดเลือกผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฯ ละ 80 รายขณะนี้มีรายชื่อเกษตรกรที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเกินเป้าหมาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น