กสอ. เปิดตัว “อิ๊บ” เดินหน้านโยบาย SMEs 4.0 นำร่องผู้ประกอบการภาคเหนือ ดันเป้า SMEs GDP แตะร้อยละ 50

486605 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสากรรม เดินหน้าขานรับนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 จับมือ 13 หน่วยงาน นำร่องเปิดตัวโครงการ”เครือข่ายคู่คิดอุตสาหกรรม” หรือ INDUSTRIAL PARTNER ( iP ) หรือ “อิ๊บ” เพื่อให้บริการ SMEs ในการวิเคราะห์ปัญหา และดำเนินการจับคู่ ฯลฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินงานของ กสอซ. ตามแผนของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเพิ่มสัดส่วน SMEs GDP ของประเทศให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 ของ GDP รวมทั้งประเทศภายใน 5 ปีDSCF1931ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้วางยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมไทย ระยะ 20 ปี เพิ่มขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ใช้ระบบการจัดการที่ทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศได้ขานรับแนวคิดดังกล่าว เพื่อนำมาปรับใช้กับ SMEs สู่แนวคิด SMEs 4.0 โดยมีแผนเพิ่มสัดส่วน SMEs GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 ของ GDP รวมทั้งประเทศ ภายในระยะเวลา 5 ปี ผ่านกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการต่างๆ อาทิ การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน โดยเฉพาะการสร้างกลไกความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน อย่างไรก็ดีปัจจุบันเศรษฐกิจประเทศไทย ถูกขับเคลื่อนด้วย SMEs จากภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรง ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องรู้จักการบริหารจัดการธุรกิจให้อยู่รอด ด้วยการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน

DSCF1913นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ นำร่องเปิดตัวโครงการ “เครือข่ายคู่คิดอุตสาหรกรม” หรือ INDUSTRIAL PARTNER ( iP ) โดยตั้งเป้าสื่อสารกับผู้ประกอบการกลุ่มภาคเหนือให้รับทราบพร้อมเข้ารับบริการโครงการ “อิ๊บ” ซึ่งหมายถึงความต้องการอยากได้ หรือการจับจองไว้ก่อนที่แฝงนัยให้ผู้ประกอบการเกิดแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาและยกระดับสินค้าและสถานประกอบการ โดยโครงการ”เครือข่ายคู่คิดอุตสาหกรรม” จะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเพื่อให้บริการผู้ประกอบการ SMEs ในการวิเคราะห์ปัญหา และดำเนินการจับคู่ ก่อนส่งต่อไปยังหน่วยงานความช่วยเหลือที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง ปัจจุบันโครงการ “อิ๊บ” มีหน่วยงานเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแล้วจำนวน 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สวทช. ภาคเหนือ สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สาขาจังหวัดเชียงใหม่

DSCF1928นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์การค้าการลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยวระดับโลก การที่จังหวัดเชียงใหม่สามารถสร้างเครือข่ายเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือให้กับ SMEs ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ผู้ประกอบการในจังหวัดได้ใช้บริการจากเครือข่ายคู่คิดอุตสาหกรรม หรือ อิ๊บ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ อันจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่โดยรวม มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและตลาดสากล ซึ่งจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของเชียงใหม่ดีขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ กสอ. ยังได้กำหนดจัดกิจกรรมงานสัมมนาประชาสัมพันธ์เครือข่ายคู่คิดอุตสาหรกรม ตลอดจนการบรรยายพิเศษต่างๆ อาทิ การปรับตัวในยุคอุตสาหรกรม 4.0 โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม “นโยบายการส่งเสริม SMEs เพื่อสนับสนุน SMEs 4.0 โดย ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การบรรยายเรื่อง ”คอนเทนท์ มาร์เก็ตติ้ง-เล่าให้คลิก พลิกแบรนด์ให้ดัง’ โดนคุณณัฐพัชร์ วงษ์เหรียญทอง นักการตลาดดิจิทัล รวมถึงยังมีการออกบูธให้บริการปรึกษาแนะนำและประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส

ร่วมแสดงความคิดเห็น