พัฒนาบรรจุภัณฑ์ อาหารก้าวสู่สากล

b.8ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการ “ถอดรหัสบรรจุภัณฑ์อาหารสมัยใหม่” (Decoding Modern Food Packaging Exhibition) ชักชวนบรรดาผู้ประกอบการอาหารแปรรูป นักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจไปสำรวจโอกาสและค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปท้องถิ่น เสริมสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง พร้อมยกระดับสินค้าสู่ตลาดสากล ด้วย ‘บรรจุภัณฑ์’ จากความคิดสร้างสรรค์ ที่ฉีกกรอบความจำเจเพื่อพิชิตใจผู้บริโภคยุคใหม่ระหว่าง 16 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องนิทรรศการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC)เชียงใหม่

นายอินทพันธุ์ บัวเขียว ผู้จัดการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ กล่าวว่า นิทรรศการครั้งนี้ มีเป้าหมายนำเสนอไอเดียออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอาหารแปรรูปในท้องถิ่นที่หลากหลาย เช่น อาหารแช่แข็ง ของดอง ของขบเคี้ยว และอาหารปรุงแต่ง ให้มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่น และขนาดที่พอเหมาะ ดึงดูดใจผู้บริโภคยุคใหม่ที่เลือกซื้ออาหารแตกต่างไปจากเดิม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าและยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการรายเล็ก OTOP หรือผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ ด้วยข้อมูลการตลาดและข้อมูลเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยผู้ประกอบการสามารถศึกษาข้อมูลผู้บริโภค พฤติกรรมการซื้อ และข้อมูลบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าอาหารของตนเองและหาซื้อได้ในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ นิทรรศการได้รับการออกแบบให้สามารถเดินทางไปจัดแสดงต่อในพื้นที่อื่นได้ เปิดโอกาสและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้ผู้ประกอบการในจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือได้เช่นกัน ทั้งนี้ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่จะได้จัดทำเรื่องนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่มีความก้าวหน้าสำหรับธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่ในโอกาสต่อไป
นางสาวกิตติมาจารีประสิทธิ์ภัณฑารักษ์นิทรรศการถอดรหัสบรรจุภัณฑ์อาหารสมัยใหม่กล่าวว่านิทรรศการนี้ต้องการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการอาหารแปรรูปในจังหวัดเชียงใหม่โดยนิทรรศการแบ่งออกเป็นสามส่วนได้แก่

ส่วนแรก ‘ถอดรหัสบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่’ นั้นจะพาผู้ชมไปเตรียมความพร้อมก่อนออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างแรกผู้ประกอบการควรจะต้องรู้จักกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบันก่อนนิทรรศการในส่วนนี้จึงนำเสนอพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งการกินและการจับจ่ายที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารในยุคปัจจุบันนอกจากนี้ยังนำเสนอเส้นทางประวัติศาสตร์บรรจุภัณฑ์จากอดีตถึงปัจจุบันเพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและการเข้ามาของเทคโนยีของบรรจุภัณฑ์ในเมืองไทย
ส่วนที่สอง ‘เพิ่มมูลค่าอย่างง่าย’ เมื่อรู้จักแล้วว่าผู้บริโภคที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานั้นเป็นใครสิ่งถัดมาคือการรู้จักว่าบรรจุภัณฑ์ที่มีให้ผู้ประกอบการเลือกใช้ในจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีอะไรและจะหาซื้อได้จากที่ใดบ้างการเลือกบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องคำนึงถึงการใช้งานพื้นฐานและต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภคนิทรรศการในส่วนนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการให้ข้อมูลพื้นฐานด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เหมาะสมกับอาหารแปรรูปสี่ประเภทที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคและยังเป็นสินค้าเศรษฐกิจของผู้ประกอบการภาคเหนือได้แก่อาหารแช่แข็งของดองของขบเคี้ยวและอาหารปรุงแต่งสำเร็จรูปพร้อมรับประทานนอกจากนี้ยังมีบรรจุภัณฑ์ที่คัดสรรเพื่อผู้ประกอบการกว่าสามสิบชนิดจากร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีคุณภาพและราคาที่คุ้มค่าและเหมาะสม
ส่วนที่สาม ‘คิดเชิงออกแบบ…สู่บรรจุภัณฑ์โดนใจ’ ในส่วนสุดท้ายนี้การออกแบบจะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและผลิตภัณฑ์นิทรรศการในส่วนนี้เกิดขึ้นจาก Workshop UnpackagingComunicative Packaging โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทยินดีดีไซนด์นักออกแบบผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือมาร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไปพร้อมกับนักออกแบบในระยะเวลากว่าสามเดือนนิทรรศการในส่วนนี้จึงนำเสนอกระบวนการทำงานระหว่างทั้งสองฝ่ายพร้อมทั้งบรรจุภัณฑ์ก่อนและหลังการสัมนานอกจากนี้ยังมียังมีหลักการสิบข้อที่ผู้ประกอบการและนักออกแบบควรคำนึงถึงเมื่ออยากพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส่วนสุดท้ายคือการให้ผู้ชมทดลองสร้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตนเองเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากในนิทรรศการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

นิทรรศการ “ถอดรหัสบรรจุภัณฑ์อาหารสมัยใหม่”ตั้งใจนำเสนอภาพรวมของการบริโภคในยุคปัจจุบันพร้อมทั้งพาไปทำความรู้จักกับเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารอย่าง ‘บรรจุภัณฑ์’ ซึ่งไม่เพียงทำหน้าที่หุ้มห่ออาหารหากยังมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ และเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการอาหารในเมืองเชียงใหม่ ให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาในนิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 โซนหลักๆ ดังนี้ 1.ถอดรหัสบรรจุภัณฑ์อาหารสมัยใหม่ นำเสนอข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่และเกณฑ์การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านการพิจารณาปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑ์ อาทิ ค่านิยมไลฟ์สไตล์ หรือพฤติกรรมผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสโลก เพื่อนำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการ รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในแต่ละยุคสมัย

2.เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อย่างง่าย นำเสนอการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นด้วยวิธีการอย่างง่ายด้วยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สะอาด รักษารสชาติได้ดี ป้องกันความสูญเสียจากการขนส่งหรือแม้กระทั่งช่วยยืดอายุอาหาร ควบคู่ไปกับการสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามและดึงดูด เหมาะทั้งสำหรับซื้อรับประทานคนเดียวหรือเป็นของฝากโดยภายในโซนยังมีการจัดแสดงวัสดุและบรรจุภัณฑ์นานาชนิดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว พร้อมระบุช่องทางติดต่อซื้อ-ขาย ซึ่งทั้งหมดล้วนหาซื้อได้ในจังหวัดเชียงใหม่

3.คิดเชิงออกแบบ…สู่บรรุภัณฑ์โดนใจ นำเสนอแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างนักออกแบบกับผู้ประกอบการ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า ตรงใจผู้ประกอบการ และสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ภายในโซนยังมีการจัดแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากการร่วมมือกันของผู้ประกอบการและนักออกแบบเป็นระยะเวลา 3 เดือน ในสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Unpacking Communicative Packaging พร้อมข้อมูลสรุปบทเรียน อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อแบ่งปันความรู้สำหรับนำไปต่อยอด มุมหนังสือเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์หลากรูปแบบ รวมถึงมุมเล็กๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมสามารถลงมือทดลองออกแบบบรรจุภัณฑ์จริงเพื่อสร้างการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ฟรีระหว่างวันที่16 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน ณ ห้องนิทรรศการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)เชียงใหม่และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่TCDC เชียงใหม่หลังกาดเมืองใหม่ถนนเมืองสมุทรโทร. 052 080 500 ต่อ 1 เวลา 10.30 – 18.00 (ปิดวันจันทร์)หรือ ติดตามข่าวสารได้ที่ www.tcdc.or.th หรือfacebook.com/TCDCChiangMai

ร่วมแสดงความคิดเห็น