ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูนให้ความรู้

111ที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน จัดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า อย่างปลอดภัย ให้แก่ ครู และ นักเรียน ของโรงเรียนฯ ในโครงการ ประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน โดยมี นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีครูและนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา เข้าร่วมอบรม จำนวน 375 คน มีวิทยากร จาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ให้มาความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับ การบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้อยู่สภาพดี เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตราย จากการใช้ไฟฟ้า

ในการจัดโครงการดังกล่าว กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรม ให้ความรู้ตามสถานศึกษา ต่างๆ ภายใต้ นโยบายประชารัฐที่ได้มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตามแผนปฏิรูปและการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน ในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 – กันยายน 2560 ดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าให้แก่ นักเรียน และ บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงทำการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อุปกรณ์ไฟฟ้า และ เครื่องเล่นออกกำลังกายต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 534 แห่ง ทั่วประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น