เปิดดัชนี สินค้าเกษตร เริ่มขยับตัว

b1 w=12h=8สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจงดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดินกรกฎาคม 2559 สูงขึ้น ร้อยละ 9.32 เมื่อเทียบกับมิถุนายนที่ผ่านมา เผยสินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ยางพารา สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ขณะที่ดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 6.11 คาดการณ์เดือนสิงหาคม ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะยังสูงขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 59 เนื่องจากมีสินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมาก คือ ลำไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนกรกฎาคม 2559 พบว่า สูงขึ้น ร้อยละ 9.32 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 % ยางพารา สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน โดยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 % ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ยางพารา ราคาสูงขึ้นตามทิศทางตลาดล่วงหน้าโตเกียว สับปะรดโรงงาน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมา สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง สุกร โดยมันสำปะหลัง ราคาลดลงแม้ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากฝนตกทำให้คุณภาพไม่ค่อยดี สุกร ราคาลดลงเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคลดลง
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า หากเปรียบเทียบดัชนีราคาสินค้าเกษตรกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว (ปี 2558) ภาพรวมสูงขึ้น ร้อยละ 16.19 สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 % และสับปะรดโรงงาน โดยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 % ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากภาวะภัยแล้ง สับปะรดโรงงาน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากภาวะภัยแล้ง สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำหลัง ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2559 คาดว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

ด้านนายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการ สศก. กล่าวถึงดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน ปี 2559 ลดลงร้อยละ 6.11 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรดโรงงาน ลองกอง เงาะ และมังคุด สินค้าสำคัญที่ผลผลิตสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน และลำไย และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม (ปี 2558) พบว่า ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.31 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ทุเรียน และลองกอง ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2559 คาดว่า ดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2558 และลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนสิงหาคม 2559 ได้แก่ ลำไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น