มอบโล่ ด้านวัฒนธรรม – ดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน

p1 จังหวัดลำพูน มอบโล่รางวัลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน และรางวัล ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “ อยู่เย็นเป็นสุข ” ประจำปี 2559

นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ประจำเดือน สิงหาคม 2559 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล มอบรางวัล ให้แก่สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2559 และ มอบรางวัล ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “ อยู่เย็นเป็นสุข ” ประจำปี 2559 ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ เป็นประธาน มอบโล่รางวัลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2559 ระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดลำพูนมีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษาได้แก่ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบรางวัล มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำชุมชน ที่ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “ อยู่เย็นเป็นสุข ” และ ผู้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมดีเด่น ประจำปี 2559 ซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการกระตุ้นให้ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน ได้มี ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ตามแนวทาง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “ อยู่เย็นเป็นสุข ” ดีเด่นประจำปี 2559 โดยมี หมู่บ้าน บ้านแพะ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนบ้านหลุก หมู่ที่ 8 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

p2

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!