เชิญศิษย์ ม.นอร์ท น้อมวันทาบูชาครู

10 32

นายนรากร ทานา นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรม “น้อมจิตวันทาบูรพคณาจารย์” ว่าองค์การนักศึกษาร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ โดยจะมีพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศและพระวิษณุกรรมในตอนเช้าก่อนเริ่มพิธีไหว้ครูและมีการประกวดพานไหว้ครูของนักศึกษาแต่ละคณะที่ได้ลงมือทำด้วยความประณีต และตั้งใจ การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับนักศึกษาเรียนดี และดีเยี่ยม รวมไปถึงประกวด “Proud Boy and Girl” (ประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2559) โดยพิธีไหว้ครูจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เริ่มเวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
การไหว้ครู คือการที่ศิษย์แสดงความคารวะยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตน รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูด้วยความวิริยะอุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ จะเห็นว่าวิชาการต่างๆ ของคนไทยนั่นย่อมมีครูทั้งสิ้นส่วนใหญ่จะทำการไหว้ครูปีละครั้ง การที่ศิษย์ต้องเรียนกับครูนั้น จึงได้ชื่อว่า ศิษย์มีครู และคนไทยก็เป็นคนกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณจึงคิดถึงครูและมีพิธีไหว้ครู นอกจากจะแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครูแล้วศิษย์อาจจะกระทำการอะไรบางอย่างด้วยความคิดของตนเองที่นอกเหนือจากการสอนของครู แม้ว่าการกระทำนี้จะเป็นการสร้างสรรค์ดี หรือไม่ดีก็ตามก็คือว่าเป็นการผิดครู ทำให้เกิดความไม่สบายใจ ฉะนั้นการไหว้ครูจึงเป็นโอกาสให้ศิษย์ได้ขอขมาลาโทษต่อครู และมีโอกาสบอกกล่าวครูบาอาจารย์ด้วยว่า สิ่งใดที่คิดแล้วเกิดความเจริญสร้างสรรค์สิ่งที่ดีก็ขอให้เจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป แต่ถ้าสิ่งใดคิดแล้วเป็นสิ่งไม่ดี มีการผิดพลาดก็ขอน้อมรับไว้ การบอกกล่าวเช่นนี้เท่ากับเป็นการไหว้ครูช่วยเป็นพยาน และให้อภัยต่อศิษย์
องค์การนักศึกษาจึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา 053-819931 หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ 053-819999
โดย กำหนดการพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 06.00 น. – 08.00 น. พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศและพระวิษณุกรรม 09.00 น. – 10.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 10.00 น. พิธี “น้อมจิตวันทาบูรพคณาจารย์” พิธีมอบเกียติบัตรผู้มีผลการเรียนดี กิจกรรมดีเด่น พิธีมอบเสื้อสูท องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา มอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครูที่สวยงาม นักศึกษารับผูกข้อมือจากอาจารย์ 13.30 น. – 16.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมประกวด “Proud boy and Girl” ปิดท้ายด้วยการมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู

ร่วมแสดงความคิดเห็น