มอบรางวัลหน่วยงาน-บุคคล แต่งผ้าซิ่นไทย

7
นางขันทอง สุทธนะ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เผยว่าตามที่ จังหวัดแพร่ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรทุกแห่ง แต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าพื้นเมืองของจังหวัดแพร่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ได้จัดตั้ง FanPage ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองแพร่ และกลุ่มรักษ์ซิ่น in phrae บน Facebook ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการรณรงค์ ส่งเสริมในระดับจังหวัด ให้มีการเข้าถึงและ มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าพื้นเมืองสู่สายตาสาธารณชน อย่างกว้างขวาง โดยได้จัดกิจกรรมร่วมโพสต์รูปถ่าย “นุ่งผ้าไทย ถวายแม่” การสวมใส่ผ้าไทยพื้นเมือง ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ได้มีการกำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1-25 สิงหาคม 2559 โดยจะได้รับรางวัลพร้อม เกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในที่ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่
จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ (1) หน่วยงานที่ได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 3 ลำดับแรก คือลำดับที่ 1 สำนักงานจังหวัดแพร่ลำดับที่ 2 เทศบาลตำบลช่อแฮลำดับที่ 3 เทศบาลตำบลแม่ลานนา อำเภอลอง (2) บุคคลที่ได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 3 ลำดับแรก คือลำดับที่ 1 นางดรุณี บุญถึง พนักงานการเงินและบัญชี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ลำดับที่ 2 นางสมจิตต์ คนเที่ยง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสอง ลำดับที่ 3 นางสุภาพรรณ อุปนันไชย หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เหมืองหม้อ

ร่วมแสดงความคิดเห็น