ขนส่งย้ำรถปิคอัพบรรทุกถังก๊าซหุงต้มใช้ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลได้

KK-11

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถเป็นจำนวนมาก มีความสงสัยในประเด็นข้อกฎหมายว่ารถที่นำมาใช้บรรทุกขนส่งวัตถุอันตรายประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม กรดอันตราย พนักงานขับรถทุกคันจะต้องใช้ใบอนุญาตขับรถชนิดใดจึงจะถูกต้อง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอเรียนว่า กรณีที่ 1 รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้แก่ รถปิคอัพ ที่มีน้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม แผ่นป้ายทะเบียนจะมีพื้นสีขาว ตัวอักษรสีเขียว ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร เช่น บษ 1234 เชียงใหม่ บต 4532 เชียงใหม่

KK-12

การนำรถประเภทนี้มาบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย พนักงานขับรถสามารถใช้ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ขับรถได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ชนิดที่ 4 เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามพนักงานขับรถจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เช่น รถที่บรรทุกวัตถุอันตรายต้องมีป้าย ซึ่งมีข้อความ “วัตถุระเบิด” “วัตถุไวไฟ” “ก๊าซอันตราย” ตามชนิดวัตถุที่บรรทุก ตัวอักษรสีแดงสูง 20 เซนติเมตร ความหนาของเส้น 2.5 เซนติเมตร ติดไว้ด้านหน้าและหลังรถ เป็นต้น และเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจที่จะกวดขัน ตรวจตราพิจารณาลงโทษผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว กรณีที่ 2 การใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถปิคอัพ) น้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ มาบรรทุกวัตถุอันตรายจะกระทำได้ก็แต่เฉพาะในกรณีเป็นการใช้รถนั้น ในทางการค้าหรือธุรกิจของเจ้าของรถเท่านั้น แต่หากรถนั้นมีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัมก็จะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และนำรถนั้นมาจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกแต่ถ้าหากเป็นกรณีนำรถนั้นไปรับจ้างขนส่งบรรทุกวัตถุอันตราย แม้รถนั้นจะมีน้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม เจ้าของรถก็จะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทขนส่งประเภทไม่ประจำทาง และจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติก็จะมีความผิดตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นายชาญชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้มงวดกวดขันในการใช้รถใช้ถนนให้ทุกคนปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎจราจร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการเดินทาง จะเห็นได้จากการออกตรวจตราตามจุดต่างๆของผู้ตรวจการ ตามถนนสายหลัก สายรอง หรือเขตชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถทุกท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มวิชาการขนส่ง โทร. 0 5327 0411 ต่อ 112

ร่วมแสดงความคิดเห็น