เชียงใหม่ติวเข้ม จัดการยาเสพติด แนวทางประชารัฐ

IMG_8491

วันที่ 5 ก.ย.59 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ในการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน และชุมชนมั่นคงปลอดยาเสพติด พ.ศ.2559-2560  โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดฯ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 2,450 คน ประกอบด้วยนายอำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่

IMG_8477

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติและให้ทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ประกอบกับเมื่อวันที่ 9 มี.ค.59 ที่ผ่านมา คณะกรรมการอำนายการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านและชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดภายใน ปี 2560 ด้วยกลไกและกระบวนการของประชารัฐ ร่วมใจกันป้องกันดูแลปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 กำหนดให้ทุกจังหวัดคัดเลือกหมู่บ้าน ที่มีสถานการณ์ปัญหายาเสพติดรุนแรงและปานกลางเพื่อเป็นหมู่บ้านนำร่อง

IMG_8439

“เชียงใหม่มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 หมู่บ้าน ซึ่งมีกระบวนการในการดำเนินการทั้งสิ้น 9 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การสืบสภาพชุมชน ขั้นตอนที่ 2 การพบปะแกนนำและผู้นำธรรมชาติ ขั้นตอนที่ 3 ประกาศวาระหมู่บ้านและชุมชน ขั้นตอนที่ 4 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ครัวเรือนเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนที่ 5 คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขั้นตอนที่ 6 แก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ขั้นตอนที่ 7 การรับรองครัวเรือนโดยเวทีประชาคม ขั้นตอนที่ 8 การใช้มาตรการทางสังคม และขั้นตอนที่ 9 รักษาสถานะความเข้มแข็ง ทั้งนี้การดำเนินการในแต่ละหมู่บ้านทั้ง 60 หมู่บ้านนำร่องจะต้องดำเนินการไล่เรียงตามลำดับทั้ง 9 ขั้นตอน” ผวจ.เชียงใหม่ กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น