ทหาร ส่งมอบ โครงการ ท่อประปา PVC เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้แก่ ประชาชนชาว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ทหาร ส่งมอบ โครงการ  ท่อประปา PVC เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้แก่ ประชาชนชาว  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ทหาร กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย  จ.ลำพูน ส่งมอบโครงการ ท่อประปา PVC เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้แก่ ชาวบ้านจำขี้มด หมู่ 2  และบ้านจำบอน หมู่ 3 ต.ศรีบัวบาน  อ.เมือง  จังหวัดลำพูน    เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ การส่งน้ำ    ทำให้ประชาชน จำนวน 329 ครัวเรือน มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงป้องกัน ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในช่วงหน้าแล้ง

S_4870452013495 S_4870452058780
เช้าวันนี้ (  6 กันยายน 2559 ) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  กองกำลังรักษาความสงบเรียนร้อย จังหวัดลำพูน   ได้ส่งมอบโครงการ ท่อประปา PVC เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้แก่ ชาวบ้านจำขี้มด หมู่ 2  และบ้านจำบอน หมู่ 3  เพื่อแก้ไขปัญหาคลาดแคลนน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงหน้าแล้ง ตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน โดยมีพันเอก พงค์มิตร  ปินปันคง  เสนาธิการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย  จ.ลำพูน เป็นประธานการส่งมอบS_4870452106582
จ่าสิบเอก ดำรง   ทองอ่อน หัวหน้าชุดสร้างความเข้าใจและปรองดอง อำเภอเมืองลำพูน กล่าวว่า ระบบประปาหมู่บ้านจำขี้มด หมู่ 2  และบ้านจำบอน หมู่ 3  มีการใช้งาน มาเป็นระยะเวลานาน เกิดการชำรุดเสื่อมสภาพ ประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สำหรับการใช้เพื่อการ อุปโภค-บริโภค ประกอบกับ จำนวนบ้านเรือน ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การส่งน้ำให้กับราษฎรได้ไม่ทั่วถึง จึงมีความต้องการปรับปรุง ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ชุดสร้างความเข้าใจและปรองดองอำเภอเมือง และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย  จ.ลำพูน  จึงได้ จัดเสนอ โครงการ จัดซื้อท่อประปา PVC เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้แก่ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปกองอำนวยการรักษาความสงบภายในภาค 3 เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ  S_4870452140578
ในการดำเนินงาน ทหารและประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันปรับระบบการวางท่อ เพิ่มเส้นทางส่งน้ำประปาไปตามอาคารบ้านเรือน ระยะทาง 900 เมตร   ภายหลังการปรับปรุงแล้วเสร็จ ประชาชนบ้านจำขี้มด หมู่ 2  และบ้านจำบอน หมู่ 3 จำนวน 329 ครัวเรือน ประชากร 635 คน ต่าง มีน้ำใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค และได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างทั่วถึง
โอกาสนี้  ทหาร กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย  จ.ลำพูน  ได้มอบ อุปกรณ์เครื่องเขียน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีบัวบาน  และ คณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักด์มนตรี  จ.ลำปาง ได้นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการทางการแพทย์ตรวจสุขภาพ  แก่ ประชาชนด้วย .

ร่วมแสดงความคิดเห็น