ต้อนรับนักศึกษา…

b-8
สรศักดิ์ คันธวงศ์ ผู้จัดการบุญถาวร สาขาเชียงใหม่ ต้อนรับคณะกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก “โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพสำหรับนักศึกษาพิเศษ” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษามีแนวทางในการประกอบอาชีพ และเป็นการสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่บัณฑิต ณ บุญถาวร เชียงใหม่ (สี่แยกดอนจั่น)

ร่วมแสดงความคิดเห็น