เดินหน้าปั้นนักออกแบบเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบSMEsภาคเหนือ

b-2
กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งสร้างนักออกแบบเชิงสร้างสรรค์ รองรับอุตสาหกรรม 4.0 ผนึกกำลังนักศึกษาด้านออกแบบไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จำนวน 32 คน ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ SMEs ในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมหาตัวแทน 5 นักศึกษาร่วมดูงานประเทศญี่ปุ่นปลายเดือนธันวาคมนี้
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดโครงการแปรซิฟิกริม (Pacific Rim) ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) ณ โรงแรมเก๊าไม้ล้านนา อ. สันป่าตอง โดยมีนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวรายงานและนายกฤษณ์ ธนาวณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการผนึกกำลังการศึกษาด้านการออกแบบระหว่าง 3 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและ ไทย จำนวน 32 คน
โดยเลือกพื้นที่ศึกษาวิจัยในภาคเหนือของประเทศไทย ไดัแก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และพะเยา ระหว่างวันที่ 5-18 กันยายน 2559 เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาจารย์และนักศึกษาจากต่างประเทศอย่างเข้มข้น พร้อมมีเป้าหมายนำวิถีชีวิตหรือทุนวัฒนธรรม สร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 30 ชิ้น ซึ่งไว้อัตลักษณ์ให้สามารถออกสู่ตลาดโลกได้ หลังจากนั้นโครงการจะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาไทยจากแนวคิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบดังกล่าว จำนวน 5 คน เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนธันวาคม 2559
ในการศึกษา พบว่าพื้นที่ภาคเหนือถือเป็นเมืองหัตถกรรมที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดเมื่อเทียบกับทุกภูมิภาค ดังนั้น การเลือกใช้พื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ Fashion Smart Start Up หรือ F2S ให้เตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับอุตสาหกรรม 4.0 และยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยววิถีชุมชนอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น