ยิ่งใหญ่อลังการ ลูกช้างขึ้นดอย 2559 “เจียงใหม่เจ็ดร้อยซาวปี๋ ลูกจ๊างฮ่วมสืบป๋าเวณี น้องปี้เตียวขึ้นดอย”

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมลูกช้างขึ้นดอย 2559 “เจียงใหม่เจ็ดร้อยซาวปี๋ ลูกจ๊างฮ่วมสืบป๋าเวณี น้องปี้เตียวขึ้นดอย” รวมพลังลูกช้างเชือกใหม่ เดินจากมหาวิทยาลัยขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ รวมระยะทางกว่า 12 กิโลเมตร วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ  ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ และ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเริ่มปล่อยขบวนนักศึกษา ตามประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ และ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเริ่มปล่อยขบวนนักศึกษา ตามประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงรายละเอียดของประเพณีการนำน้องใหม่ไปมนัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาค ที่เกิดจากพลังการเรียกร้องของประชาชนล้านนา โดยเฉพาะประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่ต้องการเห็นการพัฒนาบ้านเมือง จึงได้เป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริม การเรียกร้องให้เกิดมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภูมิภาค ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะครบรอบปีที่ 53 ของการเปิดทำการเรียนการสอน และได้พัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ประเทศชาติมานานกว่า 50 ปีs_4887785091765
นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของลูกช้าง มช. ทุกคน ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ ในครั้งนี้เราทุกคนจึงได้ร่วมใจกันเพื่อ “สืบสานตำนานการขึ้นดอย” ซึ่งเป็นกิจกรรมรับน้องที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรา เป็นการ “สืบฮีต สานฮอย” คือการทำตามจารีตและร่องรอย อันเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี และยังเป็นการเจริญรอยตามเส้นทางที่ ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ที่ได้นำเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวล้านนา สร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ อันเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนามาช้านาน
s_4887785047911
การรวมกันอย่างพร้อมเพรียงสามัคคีในครั้งนี้ จึงเป็นอีกกิจกรรมที่จะร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 720 ปี ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ของชาวล้านนาของเรา อีกทั้งยังเป็นการพิสูจน์ความรัก ความสามัคคี ของบรรดาลูกช้าง มช. ทุกคน เป็นทั้งการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัย และยังเป็นการถวายสักการะ บูชาพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเราทุกคนอีกด้วย
 
ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาปัจจุบันในชั้นปีอื่นๆ นักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมกว่า 20,000 คน

กิจกรรมลูกช้างขึ้นดอย 2559 เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ 04.30 น. ขบวนเสลี่ยงช้างแก้ว ออกเดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะผู้อัญเชิญ เวลา 05.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์ ออกเดินจากมหาวิทยาลัย 05.30 น. นักศึกษาพร้อมเพรียงกัน ณ จุดนัดหมายแต่ละคณะ เวลา 06.00 น. เป็นช่วงพิธีเปิด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี ประธานผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทและเปิดงาน โดยลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง ซึ่งถือว่าประเพณีลูกช้างขึ้นดอยนำน้องใหม่ ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ

จากนั้นเวลา 06.40 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและแขกผู้มีเกียรติ เดินร่วมขบวนมหาวิทยาลัย และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อความเป็นสิริมงคล
s_4887840133218
เวลา 07.07 น. ขบวนผู้แทนนักศึกษาจากคณะต่างๆ ซึ่งอันเชิญเครื่องสักการะพระธาตุฯ และต่อด้วยขบวนนักศึกษาแต่ละคณะ เริ่มออกเดินทาง ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะการสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  โดยทุกขบวนพร้อมใจเดินจากประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อผู้ร่วมขบวนที่บริเวณประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วเดินออกสู่ถนนห้วยแก้ว มุ่งหน้าเดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ผู้ร่วมขบวนต่างพร้อมใจสวมชุดพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันงดงามของวัฒนธรรมล้านนา เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ณ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ โดยนักศึกษาได้สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกช้างในกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ร่วมกัน

s_4887873655792

กิจกรรมตลอดทั้งวันมีนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อาจเกิดการจราจรติดขัด จึงขอความกรุณาผู้สัญจรโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

s_4887864050264 s_4887870592342
จากการที่ผู้สื่อข่าวได้ไปร่วมกิจกรรมลูกช้างขึ้นดอยในครั้งนี้ ทั้งผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่างรู้สึกภาคภูมิใจ และตื่นเต้นไปตามๆกัน ซึ่ง คุณประเทือง คุณปิยนุช สาบคำ ผู้ปกครองของ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เอ่ยว่า “รู้สึกภูมิใจ ตื่นเต้นที่ลูกชายได้เข้าร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปีนี้ ประเพณีรับน้องขึ้นดอยเป็นเหมือนสัญลักษณ์ ที่แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเราชาว มช. ขอให้นักศึกษาที่เดินขึ้นดอยในวันนี้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ ขอให้เก็บขยะลงมาด้วย”
คุณประเทือง คุณปิยนุช สาบคำ ผู้ปกครองของ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1
คุณประเทือง คุณปิยนุช สาบคำ ผู้ปกครองของ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1
คุณชินดนัย - คุณเยาวดี รัตนมีชัย นักศึกษาเก่า รหัส 27
คุณชินดนัย – คุณเยาวดี รัตนมีชัย นักศึกษาเก่า รหัส 27
คุณชินดนัย – คุณเยาวดี รัตนมีชัย นักศึกษาเก่า รหัส 27
นักศึกษาMBA รุ่นแรก ผู้ปกครองของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ inter
“เป็นครั้งแรกที่ได้กลับมาร่วมกิจกรรมงานรับน้องขึ้นดอยของมช. เห็นลูกหลาน น้องๆรักใคร่กลมเกลียวกัน ร่วมจัดกิจกรรม เห็นผู้ใหญ่ตลอดจนศิษย์เก่าที่เห็นความสำคัญและกลับมาร่วมงานในวันนี้ ดีใจมากๆ น้องๆลูกหลานที่ร่วมเดินในขบวน ให้ช่วยกันดูแลเพื่อนๆ มีความเอื้ออาทรกัน ฝากถึงมหาวิทยาลัยขอให้รักษาให้มีประเพณีนี้ต่อไป ให้เป็นสัญญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราต่อไป”
คุณสุรีย์ ณ เชียงใหม่ นักศึกษาเก่า รหัส 101065
คุณสุรีย์ ณ เชียงใหม่ นักศึกษาเก่า รหัส 101065

คุณสุรีย์ ณ เชียงใหม่ นักศึกษาเก่า รหัส 101065 “เห็นงานรับน้องขึ้นดอยของ มช. เรา ในวันนี้แล้ว รู้สึกปลื้มปิติมาก สมัยที่เรียนอยู่ ประเพณีรับน้องขึ้นดอยไม่ยิ่งใหญ่ ไม่สวยงามเหมือนปัจจุบัน กิจกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงความรักสถาบันของพวกเรา ขอให้รักษาประเพณีนี้ต่อไป จะมาร่วมงานทุกปีค่ะ”

คุณสุมมนา กัลป์กะ นักศึกษาเก่า รหัส 161254
คุณสุมมนา กัลป์กะ นักศึกษาเก่า รหัส 161254
คุณสุมมนา กัลป์กะ นักศึกษาเก่า รหัส 161254 “หลังจากที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ได้กลับมาร่วมงานรับน้องขึ้นดอย ประทับใจมาก เห็นแล้วบรรยายความรู้สึกไม่ถูกเลย เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ ขอให้มหาวิทยาลัย และน้องๆนักศึกษาช่วยกันอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี อันดีงามนี้ไว้ด้วยค่ะ”
s__1794249

น้องโน้ต น.ส ทิฆัมพร เด่นโยธา น.ส อัญชลีการ์ ขันติ น้องอันอัน นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย “ตื่นเต้นมากค่ะ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ รู้สึกดีกับประเพณีนี้ดีมากๆเลยค่ะ ขอให้พวกเราชาว มช. ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ ช่วยดูแลกันให้เดินทางถึงยอดดอยอย่างปลอดภัยนะคะ”

น.ส. ณัฐชลกานต์ คำกาละ น้องด้า คณะวิจิตรศิลป์ ชั้นปีที่ 1
น.ส. ณัฐชลกานต์ คำกาละ น้องด้า คณะวิจิตรศิลป์ ชั้นปีที่ 1

น.ส. ณัฐชลกานต์ คำกาละ น้องด้า คณะวิจิตรศิลป์ ชั้นปีที่ 1 “ตื่นเต้นมากค่ะ ไม่คิดว่างานรับน้องขึ้นดอยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะยิ่งใหญ่ อลังการณ์ขนาดนี้ ไม่เคยเห็นมาก่อน ให้เพื่อนๆดูแลตัวเอง ระหว่างการเดินทาง เหนื่อยก็พัก ไปก่อน ฝากถึงน้องนักเรียน ที่อยากเข้ามาร่วมเป็นลูกช้างให้เตรียมอ่านหนังสือ แล้วสอบให้ได้มาเป็นลูกช้าง มช. จะได้เข้ามาร่วมในงานรับน้องขึ้นดอยด้วยค่ะ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น