กลุ่มเหนือตอนบน1 ยกระดับมาตรฐาน สินค้าOTOPอาหาร

b-3

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน”ของกิ๋นลำล้านนา” ภายใต้กิจกรรม พัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOP อาหารสู่อาเซียน โครงการ พัฒนาหัตถอุตสาหกรรม สร้างสรรค์สู่อาเซียน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
โดยนางสาวศันสนีย์ ทาสม พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเเม่ฮ่องสอน ในฐานะเจ้าภาพหลัก ดำเนินโครงการพัฒนาหัตกรรม สร้างสรรค์สู่สากล กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารสู่อาเซียน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร 4 จังหวัด จำนวน 100 ราย กิจกรรมที่ 2การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ จังหวัดละ 15 ผลิตภัณฑ์ รวม 60 ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ 3 การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ จังหวัดละ 15 ผลิตภัณฑ์ รวม 60 ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ 4 การจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ 4 จังหวัด จำนวน 100 ราย 5 วัน และกิจกรรมที่ 5 การประชาสัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และ จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ดำเนินกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในประเทศตามกิจกรรมที่ 4 ภายใต้ชื่องาน “ของกิ๋นลำล้านนาและสุดยอด OTOP ล้านนา” ขึ้นในครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพิ่มศักยภาพบริหารจัดการและการตลาดของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2.เพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชนสู่สากลและสร้างรายได้แก่ชุมชน 3.ขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน และการเจรจาทางธุรกิจระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กับกลุ่มผู้บริโภคของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การจัดงาน “ของกิ๋นลำล้านนาและสุดยอด OTOP ล้านนา” ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 7-11 กันยายน 2559 รวมระยะเวลา 5 วัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทอาหารที่ได้รับการพัฒนาโครงการฯ ได้เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 100 ราย ประกอบด้วย1.จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 ราย 2.จังหวัดลำปาง จำนวน 20 ราย 3.จังหวัดลำพูน จำนวน 20 ราย และ 4.จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 40 ราย
ด้านนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ต้องมีการยกระดับและพัฒนาสินค้า พัฒนาคุณภาพสินค้า อาทิ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีในเรื่องของกาแฟ จังหวัดจะผลักดันให้เป็นเมืองกาแฟในปี 2560 จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟสู่ระดับโลก ของจังหวัดอื่นๆ เชียงใหม่มีน้ำพริกหนุ่ม ใส้อั่ว แคบหมู หลากหลายซึ่งก็ต้องพัฒนาไร้สารกันบูด ลำพูนก็มีลำไยอบแห้ง ข้าวแต๋นก็จังหวัดลำปางที่โด่งดัง เพราะฉะนั้นสินค้าเหล่านี้ก็ต้องมีการพัฒนาคุณภาพให้การค้าการลงทุนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดเติบโต สำหรับยอดขายในงาน”ของกิ๋นลำล้านนา” คาดว่าจะทะลุไปถึง2-3 ล้านบาท ก็เรียกว่าจะช่วยการะตุ้นเศรษฐกิจการค้าขายให้มีเงินสะพัดหมุนเวียนมากขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น