อ.ส.พ. ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน

5-76 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมสานพลังพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้สู่สังคมไทย ชูกิจกรรม “พฤกษา พาเพลิน” ร่วมโครงการ “ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน” ซึ่งเป็น 1 ใน 5 โครงการนำร่องที่คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการฯ โดยมุ่งหวังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีโอกาสเข้าถึงพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นคลังความรู้ของประเทศ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็น 1 ใน 11 หน่วยงานหลักที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเด็กนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม จะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้เรื่องพรรณพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านกระบวนการบรรยายให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์และดูแลพันธุ์ไม้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและได้เรียนรู้แปลงสาธิตการปลูกพืชตามฐานการเรียนรู้ภายใน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

องค์การฯ จึงขอเชิญโรงเรียนต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวภัทรินทร์ นันทมนตรี ส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 093-130-0671 E-mail: [email protected]

6-71 7-61

ร่วมแสดงความคิดเห็น