อธิบดีฯ หนุนพัฒนาภาษา ร.ร.สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

6-73 เมื่อวันที่ผ่านมา นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยระบบ Phonemics and phonics ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน โดยมีนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน นำผู้บริหาร ครู นักเรียนให้การต้อนรับ

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง ได้จัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบ ถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics and Phonics) โดยสอนเสริมจากเนื้อหาปกติของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้กฎของโฟนิคส์ ถอดรหัสเสียงและตัวอักษร และนำไปสู่การอ่านและฟังภาษาอังกฤษได้โดยง่าย จะแตกต่างจากระบบการสอนภาษาอังกฤษแบบเดิมที่ใช้วิธีการสอนอ่านเป็นคำแบบท่องจำ

7-63อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับฟังการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนในชั้นต่างๆ ซึ่งเป็นการจัดชั้นเรียนตามความสามารถของนักเรียน โดยจะแบ่งเป็น Class Basic, Class A, Class B, Class C และ Class D โดย

Class Basic เป็น Class ที่นักเรียนไม่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการอ่านออกเสียงโฟนิคส์มาก่อน

Class A นักเรียนมีพื้นฐานการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์ได้พอใช้โดยการรับการส่งต่อจาก Class Basic เนื้อหาการสอนเป็นเรื่องการประสมเสียงแบบง่ายและอ่านสระเสียงยาว

Class B นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ในการประสมเสียงและการอ่านสะกดคำแบบสระเสียงสั้นและสระเลียงยาว อยู่ในระดับดี เนื้อหาที่สอนเป็นการอ่านออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำ และการอ่านออกเสียงเป็นประโยคง่ายๆ
Class C นักเรียนจะต้องมีพื้นฐานการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์ที่อยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยการส่งต่อจาก Class B เนื้อหาการสอนจะเน้นรูปแบบการออกเสียงสระคู่ เช่น ee , ea และสระประสมพิเศษ เช่น oi, oy, ou, ow, ay และ ai เป็นต้น

Class D จะมีเนื้อหาการสอนโดยทบทวนกฎโฟนิคส์ต่างๆ และฝึกอ่านนิทาน อ่านเนื้อเรื่อง สุนทรพจน์ หนังสือพิมพ์ และบทความต่างๆ ตามความสามารถ และความชอบแบบอิสระ

หลังจากได้รับฟังการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนแล้ว อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แสดงความชื่นชมแนวความคิดและวิธีการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน และขอให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสังคมเมืองลำพูนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น