ระดมความคิด มองเชียงใหม่ 720 ปี สู่เมืองมรดกโลก

b3-w12h9-3สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาระดมความคิด เรื่อง ” มองเชียงใหม่ 720 ปี สู่เมืองมรดกโลก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต ” เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้เชิงวิชาการแก่บุคลากรที่เป็นผู้ให้การศึกษา บุคลาการด้านการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม และบุคคลทั่วไป

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า การสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง ” มองเชียงใหม่ 720 ปี สู่เมืองมรดกโลก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต ” ในวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. (พร้อมรับหนังสือเชียงใหม่ 60 รอบนักษัตร : อดีต ปัจจุบัน อนาคต) ณ โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจัดขึ้น เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้เชิงวิชาการแก่บุคลากรที่เป็นผู้ให้การศึกษา บุคลาการด้านการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม และบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าสู่เมืองมรดกโลกของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนครที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) คือ การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร

การจัดสัมมนาระดมความคิดฯ ในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ตระหนักถึงสมบัติอันล้ำค่าของแผ่นดิน กอปรกับในวันที่ 12 เมษายน พุทธศักราช 2559 เมืองเชียงใหม่ครบรอบ 720 ปี นับเป็นโอกาสอันดีที่เรื่องราวของเมืองเชียงใหม่จะได้ถูกเรียบเรียงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้และภาคภูมิใจกับตำนาน ความยิ่งใหญ่ ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองเชียงใหม่ และจะได้ร่วมกันธำรงรักษาพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่อไปในอนาคต

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทำหนังสือเชียงใหม่ 60 รอบนักษัตร : อดีต ปัจจุบัน อนาคต ขึ้น โดยเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ ประกอบไปด้วย ข้อมูลทางประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองเชียงใหม่ในอดีต นับแต่การก่อร่างสร้างเมืองเชียงใหม่และมีการพัฒนาในแต่ละยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน และนำไปสู่อนาคต พร้อมภาพประกอบในอดีตที่นับว่าหาดูได้ยากยิ่ง บางภาพเป็นภาพที่ได้รับความเมตตา จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหนังสือ และเป็นภาพส่วนบุคคลในอดีตที่ยังไม่เคยได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะมาก่อน ซึ่งเขียนและรวบรวมโดย รศ.สมโชติ อ๋องสกุล กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาระดมความคิด เรื่อง “มองเชียงใหม่ 720 ปี สู่เมืองมรดกโลก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” สามารถสำรองที่นั่งและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.pinkanakorn.or.th หรือ https:// docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2vI7lyu_7en-dtuXC7nHF_rHC9e2W27B6nP4M6P_1VFU 4cQ/viewform และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-920000 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ฟรี…!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!