ปล่อยเงินกู้ แรงงานไทย ขุดทองต่างแดน

b1-w27h12-2ธ.ก.ส.ปล่อยกู้แรงงานไทยเดินทางค้าแรงเมืองนอก วงเงินกู้ไม่เกิน 2.5 แสนบาทต่อราย คิดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี ใช้ได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับกรมการจัดหางาน ก.แรงงาน ออกโครงการสินเชื่อส่งเสริมแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ที่จัดส่งโดยกรมการจัดหางานและบริษัทจัดหางาน วงเงินกู้ไม่เกิน 2.5 แสนบาทต่อรายคิดดอกเบี้ยในอัตราลูกค้ารายย่อยชั้นดี (เอ็มอาร์อาร์ ) ปัจจุบันอยู่ที่ 7% ผู้กู้สามารถใช้อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกันหนี้เงินกู้ หรือใช้ลูกค้าในกลุ่มเดียวกันค้ำประกันหนี้เงินกู้จำนวน 2 คน หรือใช้ลูกค้าในกลุ่มเดียวกันค้ำประกันร่วมกลุ่ม 5 คน ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้แล้วเสร็จไม่เกิน 12 เดือน และไม่เกินสัญญาจ้างงานโดยชำระคืนเท่ากันทุกงวด และในโอกาสครบรอบ 50 ปีธ.ก.ส. ธนาคารจัดโปรโมชั่นพิเศษลดค่าธรรมเนียมโอนเงินกลับบ้านให้แก่แรงงานไทย 50%
สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย ผู้ขอรับสินเชื่อเป็นเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. กู้เงินเพื่อตนเอง เพื่อคู่สมรส เพื่อบุตร หรือเพื่อคู่สมรสของบุตรที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายและอยู่ในอุปการะ หรืออยู่ในครัวเรือนเดียวกันและผ่านการทดสอบและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กรมการจัดหางานกำหนด และผู้ว่าจ้างให้ทำงานในต่างประเทศกำหนด รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการกงสุล สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น และได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศที่จะไปทำงานโดยได้รับวีซ่าจากประเทศนั้นๆ หรือวีซ่าประเภทอื่นๆ ตามที่กำหนดในแต่ละประเทศ

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังให้บริการทางการเงินด้านอื่นๆ อาทิ การบริการรับฝากเงิน การบริการโอนเงินระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการบริการทางการเงินอื่นๆ เกี่ยวข้องอีกด้วย สำหรับผลการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อสนับสนุนการไปทำงานต่างประเทศ จนถึงปัจจุบันให้แรงงานไทยไปแล้วทั้งสิ้น 9.6 หมื่นราย รวมวงเงินสินเชื่อที่ปล่อยให้แรงงานไปทำงานที่ต่างประเทศ1.26 หมื่นล้านบาท และในปี’58 กรมการจัดหางานส่งแรงงานไทยไปยังต่างประเทศแล้วถึง 1.66 ล้านรายสามารถทำรายได้ส่งกลับเข้าประเทศได้ถึง 8.31หมื่นล้านบาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น