ศิษย์เก่าดีเด่น…

10-42
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 100 ปี ชาตกาล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น