ลงนามซื้อผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

b7-w9h6เชียงใหม่จัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2559 / 60 ระหว่างผู้ประกอบการโรงสีและกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 6 อำเภอ หวังเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร ลุยวางแผนด้านการตลาดให้เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ราคาดี พร้อมเชื่อมโยงตลาดระหว่างประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่และโรงสีข้าวในพื้นที่

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายข้าวนาแปลงใหญ่ โดยมี นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานลงนามระหว่างผู้ประกอบการโรงสีและกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพร้าว สันทราย ฝาง หางดง สันกำแพง และแม่อาย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โดย นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2559 / 60 ระหว่างกลุ่มเกษตรกร 6 อำเภอ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่อำเภอพร้าว อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอหางดง อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง และผู้ประกอบการค้าข้าว 5 ราย ซึ่งการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่มีแนวความคิดดำเนินการมาจากการลดต้นทุนการผลิตโดยการรวบรวมแปลงการผลิตของเกษตรกรเป็นแปลงใหญ่ สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มบริหารจัดการร่วมกัน โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน ลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สำหรับการทำนาแปลงใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2559 / 60 มีการทำนาแปลงใหญ่ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพร้าว 5000 ไร่ เกษตรกร 435 ราย อำเภอสันทราย 1715 ไร่ เกษตรกร 200 ราย อำเภอฝาง 1944 ไร่ เกษตรกร 200 ราย อำเภอแม่อาย 2972 ไร่ เกษตรกร 200 ราย อำเภอหางดง 1485 ไร่ เกษตรกร 200 ราย และอำเภอสันกำแพง 1824 ไร่ เกษตรกร 200 ราย ได้มีการวางแผนด้านการตลาดให้เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ราคาดี มีการเชื่อมโยงตลาดระหว่างประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่และโรงสีข้าวในพื้นที่ โดยสามารถขายข้าวในราคาตลาดและบวกเพิ่มตันละ 200 ถึง 500 บาท แล้วแต่ชนิดของข้าวและคุณภาพ เพื่อจูงใจให้เกษตรกรผลิตข้าวที่คุณภาพดีตามมาตรฐานที่กำหนด โดยจัดให้มีการทำบันทึกข้อตกลง ระหว่างการซื้อขายผลผลิตตั้งแต่ฤดูการผลิตเพื่อให้เกิดความมั่นใจ โดยเป็นการลงนามความร่วมมือพร้อมกันทั่วประเทศ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น