ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน

b-1-jpg
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี งบประมาณ 2559 และจัดทำแผนปฏิบัติงานปี 2560 ในโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำโครงการ เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายพงค์กร รัตนประเวศน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในปี 2559 และแผนปฏิบัติงานในปี 2560 เมื่อวันที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลนครลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น