สถานการณ์ไข้เลือดออกที่จังหวัดเชียงราย

778สำนักงานสาธารณสุขเชียงราย เผยสถานการณ์ไข้เลือดออกที่จังหวัดเชียงราย ยังน่าเป็นห่วง พบจำนวนผู้ป่วยทั้งจังหวัดพุ่งสูงถึง 1,020 ราย เสียชีวิต 1 ราย ระบาดหนักในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย ขณะที่อำเภอดอยหลวงไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก

นายแพทย์สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สถานการณ์ไข้เลือดออก ของจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เดือน มกราคม – เดือน กันยายน 2559 พบจำนวนผู้ป่วยทั้งจังหวัด 1,020 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 84.00 ต่อประชากรแสนคน โดยอำเภอที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด คือ อำเภอเมือง รองลงมา คือ อำเภอเวียงป้าเป้า และ อำเภอแม่สรวย หากเปรียบเทียบจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดในระดับเขต จังหวัดเชียงราย อยู่ในอันดับที่ 3 รองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนระดับประเทศจังหวัดเชียงราย อยู่ในอันดับที่ 22 และพบผู้เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอแม่ลาว 1 ราย นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกที่เป็นแรงงานต่างด้าว อีก 103 ราย เป็นสัญชาติเมียนมา 92 ราย และสัญชาติลาว 11 ราย สำหรับอำเภอที่ยังไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก คือ อำเภอพญาเม็งราย และอำเภอดอยหลวง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจัยของการควบคุมโรคไข้เลือดออกที่สำคัญ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบครัว ในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ เก็บบ้านให้โล่ง เก็บขยะ และเก็บน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายวางไข่ ทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ดังนั้น หมู่บ้าน ใดที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะที่ดี หมู่บ้านนั้นจะไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก และหากทำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี คาดว่าในปีต่อไปโอกาสที่จะเกิดโรคไข้เลือดออกระบาดจะลดลง .

ร่วมแสดงความคิดเห็น