เชียงใหม่ตั้งเป้า หมู่บ้านชุมชน ขัดแยกขยะสะอาด

img_0752
เชียงใหม่ เรียกติวเข้ม อปท.ทั้งจังหวัด ถกจัดการขยะขานรับนโยบายรัฐบาล วางกรอบเดินตามหลัก “3Rs ประชารัฐ” ภายในปี 2560 ทุกพื้นที่ต้องลดขยะครัวเรือนให้ได้ร้อยละ 5 พร้อมตั้งเป้าเดินไว้ชัด หนุนให้หมู่บ้านชุมชนคัดแยกขยะได้อย่างน้อยร้อยละ 40 ย้ำทั้งจังหวัดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายครบ 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อประสานหน่วยเกี่ยวข้องกำจัดกากขยะอันตรายให้ได้ร้อยละ 70 ส่วนขยะติดเชื้อต้องกำจัดให้ได้ร้อยละ 85 “รองมงคล” ย้ำ 3 เรื่องถึงทุกท้องถิ่น ต้องคิดได้ว่าขยะคือหน้าที่ มีเจตนคติที่ดีให้การจัดการปัญหาขยะ ประเด็นสำคัญผู้บริหารทุกคนต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เชื่อปัญหาขยะจะได้รับการจัดการมีประสิทธิภาพ
ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยมีท้องถิ่นอำเภอทั้ง 25 อำเภอ และผู้บริหาร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 211 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุม โดยมีวาระการการเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และอภิปรายแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะของประเทศ พ.ศ.2559-2564 แลการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปกำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้ประสบความสำเร็จ พร้อมกันนี้มีการลงนามบันทึกความข้อตกลงร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
นายมงคล สุกใส รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 พ.ค.59 โดยเห็นชอบกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 ซึ่งเสนอเข้าที่ประชุมโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น กำหนดดำเนินการระหว่างปี พ.ศ.2559-2560 พร้อมกับบัญชาของนายกรัฐมนตรีให้ทั้ง 2 กระทรวงนี้บูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ มาเป็นหลักการกำหนดแนวทางการจัดการขยะ เป้าหมายก็คือการลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงให้ได้ร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
นายมงคล สุกใส กล่าวว่า ขยะเป็นเรื่องพื้นฐานของการเป็นเมือง จากการเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวในระดับต้นๆ ของโลก ของประเทศ ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเชียงใหม่ มาเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก สิ่งที่แฝงซึ่งตามมากับผู้คนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นก็คือ ขยะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือในการจัดการ ส่วนเจ้าภาพจะเป็นใครก็อยากจะให้ทุก อปท. กลับไปดูภาระหน้าที่ของตนที่ต้องทำตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของทุกท้องถิ่นที่ต้องบริหารจัดการ
“หน้าที่นี้คือหน้าที่โดยตรงของท้องถิ่น เมื่อทุกคนเสนอตัวเข้ามาบริหารจัดการแทนประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประเด็นสำคัญก็คือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีเจตนคติที่ดีในการที่จะแก้ไขขยะ ตรงนี้จะเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้การจัดการปัญหาขยะในพื้นที่ประสบความสำเร็จ ส่วนเรื่อง 3Rs นั้นเป็นเรื่องของวิชาการ ซึ่งทุกท้องถิ่นต้องเข้าใจและร่วมกันทำอยู่แล้ว แต่จะไม่สำเร็จเลยหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่สนใจ ไม่มีเจตนคติหลักที่จะทำเรื่องขยะให้ประสบความสำเร็จ” รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าว
“ประเด็นที่ 2 ถ้าผู้บริหารมีความเข้าใจ มีเจตนคติหลักในการที่จะทำให้สำเร็จในบริบทของการแก้ไขปัญหาขยะและเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว จะต้องทำให้คนในชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบได้มีความเข้าใจว่าสิ่งที่ อปท.ทำ สิ่งที่ผู้บริหารท้องถิ่นทำ เป็นการทำเพื่อแผ่นดิน ไม่ใช่ทำเพื่อคนใดคนหนึ่ง เรื่องของขยะเป็นบ่อเกิดของสารพัดปัญหาตามมา ซึ่งเป็นผลกระทบมากมาย เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนทุกคนในชุมชนที่ต้องร่วมกันจัดการ ประการที่ 3 ซึ่งสำคัญคือ ผู้บริหารทุก อปท. ต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องตรงไปตรงมา ที่จะแก้ไขปัญหาขยะให้ประสบความสำเร็จ” นายมงคล สุกใส รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าว
ปัญหาขยะมูลฝอยทั้งของประเทศทั้งของเชียงใหม่มีเพิ่มมากขึ้นในทุกปี ประกอบกับการหาพื้นที่สำหรับเป็นที่ตั้งของระบบกำจัดขยะมีปัญหามักถูกต่อต้านจากชุมชน การจะเข้าไปใช้พื้นที่ป่าหรือพื้นที่สาธารณะมักจะก่อให้เกิดปัญหาการทำลายระบบนิเวศและเกิดปัญหามลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการเพิ่มลดปริมาณขยะตามหลักการ 3Rs เป็นมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างวินัยของคนในชาติ ในการคัดแยกขยะเพื่อการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด จังหวัดเชียงใหม่จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
สำหรับบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ที่ลงนามระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย นายมงคล สุกใส รอง ผวจ.เชียงใหม่ ลงนามแทน ผวจ.เชียงใหม่ นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นายชานนท์ คำทอง ทสจ.เชียงใหม่ ในส่วนของท้องถิ่นผู้ลงนามประกอบด้วย นายพิเชฐ พิศุทธกุล รองนายก อบจ.เชียงใหม่ นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ในฐานะตัวแทนเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ นายกำพล ทะนันไชย นายก อบต.สบแม่ข่า ในฐานะตัวแทน อบต.ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมตามแบบ “ประชารัฐ” เพื่อลดปริมาณการผลิตขยะจากการบริโภคให้น้อยลง ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า ตามหลักการ “3Rs ประชารัฐ” เพื่อเป็นจังหวัดเชียงใหม่ใสสะอาด
ทั้งนี้ MOU ระบุว่า ให้ทุกท้องถิ่นลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการกำจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ.2559 ให้ร่วมกับประชารัฐจัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหมู่บ้านชุมชนใน จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายในหมู่บ้านและชุมชนให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และให้ทุกท้องถิ่นประสานหน่วยงาน สถานประกอบการในพื้นที่กำจัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น