มอบประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน

9-52

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2559

พระเพชร จนฺทวณฺโณ ประธานศูนย์ประสานงานโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ กล่าวว่า โดยพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ จัดโดยศูนย์ประสานงานโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ สำนักงานเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ จัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 12 ปีแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน พระสงฆ์นักบวช ครูอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนองค์กร ผู้สูงอายุ คนพิการ ให้เป็นคนดีมีความรอบรู้มีลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคม ให้มีความอบอุ่น เอื้ออาทรสมานฉันท์ น่าอยู่และเข้มแข็ง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของประชาชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรปกครองท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการพัฒนามากยิ่งขึ้นในรูปของภาคีเครือข่ายพัฒนา เพื่อพัฒนาเครื่องมือความเป็นคนดีในสังคม ซึ่งจะเป็นกลไกช่วยพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน พระสงฆ์นักบวช ครูอาจารย์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนองค์กร ผู้สูงอายุ คนพิการ ให้เป็นคนดี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชน พระสงฆ์นักบวช ครูอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนองค์กร ผู้สูงอายุ คนพิการ ให้เป็นต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่

ในพิธีครั้งนี้ มีผู้เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน จำนวน 55 คน รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ จำนวน 699 คน จาก 50 องค์กร และรางวัลใบประกาศเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์จนเกษียณราชการโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ดีเด่น จำนวน 2 คน คือนางทัศนีย์ วรรธนะวิพุธ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และนางกิ่งแก้ว ตาเจริญเมือง โรงเรียนบ้านสันป่าสัก

ร่วมแสดงความคิดเห็น