วิศวะมช.ส่งบุคลากรเกษียณ “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน”

2-111 3-101 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานพิธีเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2559 “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน” ภายใต้แนวคิดบรรยากาศงาน “ทุ่งประจักษ์คุณงาม” เพื่อแสดง มุฑิตาจิต และประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรที่อุทิศแรงกาย ทุ่มเทแรงใจทำงานให้กับคณะฯ ด้วยดีจวบจนครบวาระการทำงาน ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (RTT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 7 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์อิสรา ธีระวัฒน์สกุล สังกัดภาควิชาวิศวกรรม อุตสาหการ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์ธาดา นรากร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ,อาจารย์จิรศักดิ์ วิลาสเดชานนท์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ,นายชวลิต พรหมบุญ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ,นายสุรทิน จอมมาวรรณ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ,นายประสาน เงากล้า สังกัดสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (งานบริหารทั่วไป) และนายคุณาวุฒิ เทียมทอง สังกัดสำนักหอสมุด ประจำห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้มีผู้ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพงศ์ วิถียภัณฑ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ เป็นประธานในพิธีและกล่าวคำนิยมแก่ ผู้เกษียณฯ จากนั้นได้มีช่วงเล่าสู่กันฟัง หัวข้อ “ฟังกันเถิดเรา… เรื่องเก่า เล่า (หน) หลัง” มีอดีตคณาจารย์และบุคลากร เป็นผู้แบ่งปันประสบการณ์ ตลอดจนมุมมองการใช้ชีวิตทั้งในอตีต และปัจจุบัน

โอกาสนี้มีการฉายวีดีทัศน์ พร้อมการแสดงจากผู้แทนบุคลากรในชุด “แทนความคิดถึง” โดยมีผู้บริหาร ผู้อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเก่า และอดีตบุคลากร เข้าร่วมงานดังกล่าวอย่างคับคั่งและอบอุ่น ท่ามกลางบรรยากาศตามแบบลูกทุ่งบ้านนา โดยสามารถเข้าชมประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ Facebook :คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อัลบั้ม :งานเกษียณฯ วิศวฯ มช. 2559)

4-91

ร่วมแสดงความคิดเห็น