ลำพูนจัดประชุมส่วนราชการ ปิดท้ายงบประมาณ 2559

img_0224 img_0225

วันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09:30 น. นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2559 ถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของงบประมาณ ประจำปี 2559 โดยก่อนการประชุมมีการบรรยายธรรมโดย พระครูนิวิฐ วิริยคุณ รองเจ้าคณะตำบลเหมืองง่า เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง อำเภอเมืองลำพูน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานมอบเงินจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ให้แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา/มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2559

มอบโล่รางวัลการประกวดการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ 2559/มอบโล่รางวัลให้กับตัวแทนหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านปลอดการเผา ตามโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ  2559/มอบโล่รางวัลผู้ชนะการคัดเลือก เกษตรกรสาขาอาชีพ และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559 /มอบประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2559 /มอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2559 จากนั้นจึงเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น