ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันประมงแห่งชาติ

2-116

ประชาชนชาว ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว และงดเว้นการจับสัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีโอกาสดำรงอยู่ และคืนความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
เมื่อเร็วๆ นี้ที่อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ บ้านหนองหอย หมู่ 10 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปี 2559 โดยมี นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน
นายธกานต์ ยศแผ่น ประมงจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน และเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปี 2559 เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำหลายชนิดที่มีแนวโน้มจะสูญพันธุ์ให้มีโอกาสดำรงอยู่และคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่ยั่งยืน และงดเว้นจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือทุกชนิดในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เพื่อเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้นำชุมชน ในเขตตำบลมะเขือแจ้ เพื่อนำไปปล่อย ขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำของชุมชน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชน ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่ร่วมกันปล่อยนั้น ได้แก่ ปลาตะเพียน ขาว 300,000 ตัว และปลายี่สกเทศ จำนวน 200,000 ตัว ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน ได้ให้การสนับสนุน หลังจากนี้สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จะปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงใน แหล่งน้ำอื่นๆ ใน จังหวัดลำพูน อีก 500,000 ตัว จนครบจำนวน 1 ล้านตัว เพื่อให้ แหล่งน้ำใน จังหวัดลำพูน เป็นที่อาศัยของสัตว์ และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการเสด็จพระราชดำเนิน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงร่วมทอดพระเนตรภูมิประเทศและแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร และทรงทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ธิฯ ตำบลแม่ธิ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตีบฯ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานลำพูน เป็นอ่างเก็บน้ำที่ใช้ในด้านเกษตรกรรม การทำนาเพาะปลูก ซึ่งเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำใช้ตลอดปี .

ร่วมแสดงความคิดเห็น