มอบโล่เกษตรดีเด่นลำพูน..

img_108
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดพิธี มอบ มอบโล่รางวัล เกษตรกรสาขาอาชีพ และ สถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2559 โดย นาย ณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการมอบ โล่รางวัล ซึ่ง ในปี 2559 มี เกษตรกรจำนวน 2 ราย , สถาบันเกษตร 2 แห่ง และ ศูนย์จัดการศัตรูพืช อีก 1 แห่ง ผ่านการคัดเลือก ตามนโยบาย ของ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ เกษตรกร ที่ มีผลงานดีเด่น ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น