ท่องเที่ยวกีฬาฯจัดเสวนา เตือนภัยนักท่องเที่ยว มาตรฐานต้องมี

img_1518-2

160386

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยวโดยได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการเสวนาโดยมุ่งหวังการให้ข้อมูลด้านการเตือนภัยและให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยวโดยให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และรักษาภาพลักษณ์ ตลอดทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศ อีกทั้งการเข้าถึงช่องทางการท่องเที่ยว การร้องเรียน ร้องทุกข์ การเยียวยาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินคดีทางศาลยุติธรรมจากอาชญกรรม สาธารณภัย และการลวงลวงต้มตุ๋น เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวให้นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

s__11182153

นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดเผยถึงโครงการ “ประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว” ว่าเป็นโครงการที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเตือนภัยด้านการท่องเที่ยวและให้คำแนะนำในการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ การเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในเรื่องการดำเนินคดีเมื่อนักท่องเที่ยวต้องขึ้นศาลในปี 2559 กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีการจัดเสวนาเกี่ยวกับโครงการในจังหวัดท่องเที่ยวได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และ ภูเก็ต โดยผู้เข้าร่วมเสวนาในแต่ละจังหวัดประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว นอกจากนี้ กองมาตรฐานฯ ได้มีการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตือนภัยนักท่องเที่ยว และอำนาจหน้าที่ของกองมาตรฐานฯ จำนวน 9 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน และเยอรมัน

s_5006005617012

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย เป็นอย่างมากที่ผ่านมาประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน กรกฏาคม มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทย จำนวน 19.54 ล้านคน เพื่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 11.87 โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย สูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวจีน,ชาวมาเลเซียและเกาหลีใต้ ส่วนประเทศที่สร้างรายได้มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน,รัสเซีย และ มาเลเซีย

s__11182155

ภายในงานเสวนา ได้รับเกียรติจากวิทยากร จากหลายภาคส่วน อาทิเช่น นายสุธน  วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ,พ.ต.ท. อนุชิต  ลายลักษณ์  รองผู้กำกับ2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว , อาจารย์คมกริช  วงศ์นาง คณะบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ และ นายอานุภาพ  เขื่อนเพชร กรรมการสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่หน่วงานราชการเข้าร่วมเสวนากว่า 100 ท่าน ณ ห้องสุพัตรา โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น