ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

b-1-jpgนางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวแสงเงิน สึ่งสุข นักเรียนดีเด่น ระดับ ปวช. จากสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ นางสาวธัญญลักษณ์ เอิ้นทะไชย นักเรียนดีเด่น ระดับ ปวส. จากสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น จาก นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์ 80 ปี เรยีนาฯ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น