ศธ.จัดประชุมผู้บริหาร-ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

6-89 เมื่อวันที่ผ่านมา ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งพระเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 41 พ.ศ.2559 หัวข้อ “การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อปรับกระบวนงานการจัดการศึกษาภายใต้อาชีวศึกษาภาครัฐ” และ “การขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเอกชนสู่ประเทศไทย 4.0” เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงใช้โอกาสนี้ทบทวนการดำเนินงานจัดการอาชีวศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา นำไปสู่การพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

7-78ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในวงการอาชีวศึกษาเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนได้โอนย้ายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทำให้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการจัดการอาชีวศึกษาภาครัฐ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน ซึ่งทุกคนต้องร่วมกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้อาชีวศึกษาไทยสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ โดยหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีที่ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันในการพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชน ให้สามารถขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0
การประชุมดังกล่าวมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา จากทุกภูมิภาค ทั่วประเทศเข้าร่วม จำนวน 539 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น