มทร.ล้านนาจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมกลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 1

b-6-jpg คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการผลงานผู้สอนศิลปะ สาขาวิชาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา “นิทรรศการกลุ่มเจ็ดยอด” ครั้งที่ 13 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ.2546 เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

นิทรรศการกลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 13

เป็นการนำเสนอผลงานศิลปกรรมที่มีการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่และบริการวิชาการเกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์แก่สาธารณชน บูรณาการเรียนการสอนและเป็นตัวอย่างองค์ความรู้ด้านทัศนศิลป์ ให้กับนักศึกษาและสร้างผลงานวิชาการวิจัยสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับวิชาชีพ แสดงศักยภาพการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของผู้สอนศิลปะผ่านกระบวนการสังเคราะห์ในการสร้างสรรค์ที่สามารถยกระดับจิตใจให้ละเอียดงดงาม เป็นการทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นเครื่องชี้นำและเกื้อหนุนสังคมอีกทางหนหนึ่ง โดยมีการนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 60 ผลงานจากอาจารย์37 คน

อาจารย์พิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ.2546 กล่าวว่า ประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรม มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปกรรม เป็นเสมือนรากฐานที่สำคัญที่ฝังในจิตใจ ศิลปินบรรพชนได้สร้างสรรค์งานอันทรงคุณค่าไว้มากมายเป็นมรดกตกทอดสู่ชนรุ่นหลัง ศิลปะเปรียบเสมือนศาสนาช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้ประณีต อ่อนโยน รักธรรมชาติ ผู้รักศิลปะย่อมมีนิสัยจิตใจที่เปรียบด้วยความเป็นสุนทรีย์ ศิลปะจึงมีส่วนช่วยให้มนุษย์ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น

มนุษย์จึงต่างจากปวงสรรพสัตว์ทั้งหลาย มีชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันไป มนุษย์จึงถือว่าเป็นสัตว์โลกผู้เจริญ เป็นที่น่ายินดีที่คณาจารย์สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมในหลายรูปแบบและเสนอความต่างในการแสดงออกเพื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ผ่านผลงานศิลปะผมขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ให้กับนักศึกษาและประเทศชาติต่อไป

b-7-jpg

ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวว่า นิทรรศการกลุ่มเจ็ดยอด เป็นนิทรรศการที่แสดงผลงานของอาจารย์ผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ จัดแสดงเป็นประจำทุกๆ ปี โดยในแต่และปีทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรตินำผลจากศิลปินแห่งชาติมาจัดแสดงด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ได้นำเสนอผลงานและนักศึกษาเองได้ศึกษาศิลปะผ่านเวที “นิทรรศการกลุ่มเจ็ดยอด” เพื่อก้าวสู่บัณฑิตนักปฏิบัติต่อไป

ผศ.ลิปิกร มาแก้ว หัวหน้าหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม กล่าวว่า นิทรรศการกลุ่มเจ็ดยอด แรกเริ่มก่อตั้งจากกลุ่มอาจารย์สาขาทัศนศิลป์ มทร.ล้านนา จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานศิลปะให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจ โดยยึดแนวปฏิบัติที่ว่าเมื่อมีครูนักปฏิบัติแล้วก็ต้องมีบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยเช่นกัน เป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจจากศิลปินสู่ศิลปินต่อไป

ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการกลุ่มเจ็ดยอดครั้งที่ 13 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2559(หยุดทุกวันจันทร์) ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) ในเวลา 08.30 -17.00 น.โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

b-8-jpg

ร่วมแสดงความคิดเห็น