เจาะท่องเที่ยวเหนือ เน้นอายธรรมล้านนา

b1-w14h8-3ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว สนองนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อประโยชน์ในการรักษา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ชี้จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพะเยา อยู่ในเขตการพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ที่สามารถนำมาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้สามารถสร้างรายได้ เพื่อนำความเจริญทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนได้

เมื่อวันที่ผ่านมา นายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ณ ห้องปารีส ชั้น 2 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

โดย นายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากพระราชบัญญัตินโยบายชาติ พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้มีการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ในการรักษา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว หรือการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ โดยได้มีการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 5 เขต โดยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพะเยา อยู่ในเขตการพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ซึ่งมีจุดเด่นในด้านของอารยธรรมวิถีชีวิตของชาวล้านนา ที่สามารถนำมาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้สามารถสร้างรายได้ ตลอดจนการกระจายรายได้และความเจริญทางเศรษฐกิจสู่ชุมชน

ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาจัดประชุม เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฎิบัติการของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ปีงบประมาณ 2561 เพื่อทำให้การดำเนินงานในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา บรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการบูรณาการอย่างเป็นระบบ สร้างการรับรู้และเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการผลักดันนโยบายในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการสร้างความรู้และพัฒนาแผนงานโครงการด้านการท่องเที่ยวที่นำไปสู่การกำหนดนโยบายและแผนการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา โดยเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในระดับนโยบายกับหน่วยงานในระดับปฏิบัติ เกิดแผนงาน/โครงการด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาที่สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น