ทต.เชิงดอย แจ้งงดจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งหลวงบัวพระเจ้าหลวงทุกกิจกรรม

s__1564822

s__1564821

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานตามที่ได้มีประกาศสานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานได้ทราบและถือปฏิบัติตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการพิจารณางดหรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิงหรือการจัดงานรื่นเริงต่าง ๆ ตามสมควร นั้น

s__1564823 s__1564824

นายเฉลิม สารแปง นายกเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งถึงประชาชน งดการจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งหลวงบัวพระเจ้าหลวง เทศกาลโกมล้านนาปู่จาผางประทีป ประจำปี 2559 ขึ้นระหว่างวันที่ 11 -12 พฤศจิกายน 2559 ทุกกิจกรรม ซึ่งเป็นช่วงเป็นช่วงระยะ เวลาแห่งการไว้ทุกข์ และถวายความอาลัยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น