นิสิต ป.โท รหัส 58 ศูนย์การศึกษาไร้พรมแดนล้านนาอาเซียน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

b-10-jpg
ศูนย์การศึกษาไร้พรมแดนล้านนาอาเซียน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและโครงการศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ของนิสิตระดับปริญญาโท รหัส 58 ศูนย์การศึกษาไร้พรมแดนล้านนาอาเซียน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กล่าวว่า ในยุคโลกาภิวัฒน์ สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แบบไร้พรมแดน ดังนั้นการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องมีความสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมโกลในยุคโลกาภิวัฒน์และนำเอาวิทยาการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศแบบไร้พรมแดนมาใช้ในการศึกษาบนเครือข่ายออนไลน์ เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกอาชีพ ทุกพื้นที่ได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันบนเครือข่ายออนไลน์ เปิดทำการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาต่างๆ เช่น บริหารการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุ่กิจ เป้นต้น นิสิตเรียนรู้และทำแบบฝึกหัดบทเครือข่ายออนไลน์
กิจกรรมที่จัดขึ้นในโครงการศึกษาดูงานและสัมมนา ครั้งนี้ ล้วนแต่ส่งเสริมให้นิสิตได้เพิ่มพูนองค์เรียนรู้และประสบการณ์ อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง องค์กร และประเทศชาติต่อไป อีกทั้งเป็นการเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนิสิต คณาจารย์ และมหาวิทยาลัย ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อฝ่ายบริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนิสิต ศูนย์การศึกษาไร้พรมแดนล้านนาอาเชียนที่ได้ร่วมกันจัดโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาในครั้งนี้
นายสมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์การศึกษาไร้พรมแดนล้านนาอาเซียน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาไร้พรมแดนล้านนาอาเซียน เป็นศูนย์บริการวิชาการและสารสนเทศ จัดการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ เป็นศูนย์ฯที่เป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยกำหนดให้การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโททุกหลักสูตร ได้มีการศึกษาดูงานในรายวิชาการนิเทศการศึกษาและรายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ดังนั้น ศูนย์การศึกษาไร้พรมแดนล้านนาอาเซียน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จึงได้จัดโครงการ ศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนรุ้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และเพื่อเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนิสิตศูนย์การศึกษาไร้พรมแดนล้านนาเอาเซียนกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นตลอดจนเพื่อให้นิสิตนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการทำงาน ต่อไป
ดร.สมนึก นาห้วยทราย ประธานศูนย์การศึกษาไร้พรมแดนล้านนาอาเซียน กล่าวว่า การเรียนรู้ในคริสตวรรษที่ 21 หรือพุทธศตวรรษที่ 26 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แบบไร้พรมแดน สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเทคโนโลยี ( ICT) ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและประเพณี ตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ
ดังนั้น ศูนย์การศึกษาไร้พรมแดนล้านนาอาเซียน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงคนในโลกยุคใหม่ เน้นการจัดการเรียนรู้ตามหลักของพุทธองค์ กล่าวคือ สอนน้อย เรียนรู้มาก ( Test Learn Miore) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสมองซีกขวาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความดี มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
เพื่อให้นิสิตของศูนย์การศึกษาไร้พรมแดนล้านนาอาเซียนมีคุณลักษณะตามที่คาดหวังไว้ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รายวิชา นิเทศการศึกษา และรายวิชา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของนิสิตระดับการศึกษามหาบัณฑิต(ปริญญาโท) รหัส 58 ในครั้งนี้ขึ้นระหว่างวันที่11-14 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมประกอบด้วย การประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี การศึกษาดูงาน “ภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี” ได้แก่อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ และ โรงถ่ายภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรและตลาดน้ำค่ายสุรสีห์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร นิสิตระดับปริญญาโท รหัส 58 ศูนย์การศึกษาไร้พรมแดนล้านนาอาเซียน จำนวน 180 คน โดยประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น