ชาวลำพูนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

74327เมื่อเวลา 07:00 น. วันที่ 17 ต.ค.59. บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ รอง เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ., ร.ท.ดำรง ลีราช น.ฝยก.ฯ, กพ. บก.ควบคุมฯ, มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ , กอ.รมน.จ.ลำพูนพร้อมกำลังพลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ กับ น.ส.ปาณี นาคะนาท รอง ผวจ.ลำพูน และ นายมนัส อ่ำทอง รอง ผวจ.ลำพูน โดยพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ร่วมกับ ส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ และ ประชาชนในพื้นที่ จ.ลำพูน

74329

ร่วมแสดงความคิดเห็น